Τ.Μ. Εντομοκτονική Λτδ

Παναγιώτης Μικαίος

Tel:
99657606

22332297

Fax:
22337736

Email:
entomoktoniki@cytanet.com.cy